Obsah

Základní informace
Převzetí bytu
Závazky týkající se údržby
Návod k užívání bytových prostor
Režim společných částí domu
Jednotlivé návody k užívání, obsluze a ošetřování výrobků

Převzetí bytu

Vážený kliente,

Jako uživatel bytu budete muset v nemovitosti po převzetí bytové jednotky dodržovat určitá pravidla a povinnosti daná, jak obecně závaznými platnými předpisy (zákony a vyhláškami), tak výrobci a dodavateli materiálů a technologických zařízení, tak i provozním řádem domu.

Upozorňujeme, že uvedený výčet doporučení a návodů není taxativní a obsahuje pouze nejdůležitější orientační doporučení a návody na užívání. S dotazy či nejasnostmi Vám doporučujeme obrátit se na odpovědné pracovníky a správce objektu. Reklamace vad způsobených neodborným zásahem nebo nesprávným používáním nebudou uznány. Upozorňujeme, že uvedený výčet doporučení a návodů obsahuje pouze orientační doporučení a návody na užívání, a proto je tento text doplněný a upřesněný o přílohy v kapitole 7 (v případě rozporů je nadřazená příloha v kapitole 7)!!!